Faktura vystavená plátcem DPH

Faktura vystavená plátcem DPH

Plátcem DPH se můžete stát dobrovolně nebo povinně, a to v případě, že Váš obrat přesáhne 1 milión Kč za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců. Náležitosti, které musí být na daňovém dokladu, jsou popsány v zákoně o dani z přidané hodnoty 235/2004 Sb. § 28.


Faktura na rozdíl od faktury zálohové je daňovým dokladem, tudíž musí obsahovat všechny náležitosti dle uvedeného zákona.


Daňový doklad musí obsahovat:

označení osoby, která uskutečňuje plnění,
jinak řečeno: název a sídlo firmy, která fakturu vydává.
daňové identifikační číslo osoby, která uskutečňuje plnění,
jinak řečeno: IČO/DIČ firmy (osoby), která fakturu vydává.
označení osoby, pro kterou se plnění uskutečňuje,
jinak řečeno: název firmy (jméno osoby) a adresu, která fakturu přijímá.
Daňové identifikační číslo osoby, pro kterou se plnění uskutečňuje (pokud IČ/DIČ bylo přiděleno)
evidenční číslo daňového dokladu a označení „daňový doklad“,
jinak řečeno: pořadové číslo faktury, které musí být jedinečné
datum vystavení a datum splatnosti daňového dokladu,
datum uskutečnění plnění (většinou shodné s datem vystavení faktury),
jednotkovou cenu bez daně a slevu, není-li obsažena v jednotkové ceně,
jinak řečeno: cenu 1 ks položky bez DPH.
sazbu daně,
výši daně,
zmínku o zápisu do obchodního rejstříku.


Daňový doklad nemusí obsahovat:

daňové identifikační číslo osoby, pro kterou se plnění uskutečňuje, není-li jí přiděleno,
podpis vystavovatele faktury ani razítko,
digitální podpis byl-li vystaven elektronicky.

Nově již tedy nemusí být elektronická faktura opatřena elektronickým podpisem a zasílána příjemci speciálními systémy. Navíc pdf doklady se nemusí tisknout, ale firmy musí zajistit jejich dostupnost v případě kontroly.